<pre id="trppt"></pre>

   <pre id="trppt"></pre>
     <pre id="trppt"><del id="trppt"><mark id="trppt"></mark></del></pre>
      <p id="trppt"><del id="trppt"></del></p>

         ROBOT?K ???N NVIDIA JETSON

         Ger?ek Dünyan?n Zorluklar? ??in Daha Ak?ll? Robotlar

         小优视频

         DER?N ??RENME TARAFINDAN Gü?LEND?R?LEN YEN? NES?L OTOMASYON

         Günümüzün robotlar? yaln?zca g?revleri ger?ekle?tirmekten daha fazlas?n? yaparlar. Robotlar, makine ??renme ve bilgisayarl? g?rüntü i?leme, navigasyon gibi yeteneklerle ??renir, adapte olur ve evrimle?irler. NVIDIA? Jetson? üretimden tar?ma, güvenlikten ev tabanl? sa?l?k hizmetlerine kadar bu heyecan dolu ak?ll? tümle?ik robotik ?a??na liderlik etmek i?in derin ??renmenin gücünden yararlan?r.

         B?R SONRAK? OTONOM MAK?NEN?ZDE MODERN YAPAY ZEKANIN GüCüNDEN FAYDALANIN

         YAPAY ZEKA FABR?KASI

         NVIDIA ile Gü?lendirilmi? 

         Yapay zeka ?zellikli ak?ll? fabrikalar üretim yap?lma ?eklini de?i?tiriyor. Yapay zeka hesaplama; y?neterek, analiz ederek ve ?e?itli sens?rlerden al?nan ?ok büyük miktardaki verilere g?re hareket ederek endüstriyel robotlar?, büyük veri analizlerini ve IIOT'? (Nesnelerin Endüstriyel ?nterneti) destekler. Son teknoloji veya son teknolojiye yak?n y?ntemlerle tasarlanan NVIDIA? Jetson? ve buluttaki NVIDIA? Tesla? gibi ??zümler ile, ak?ll? fabrikalar verim ve kaliteyi art?r?rken kurulum maliyetlerini azalt?yor.

         YAPAY ZEKA FABR?KASI

         NVIDIA ile Gü?lendirilmi? 

         Yapay zeka ?zellikli ak?ll? fabrikalar üretim yap?lma ?eklini de?i?tiriyor. Yapay zeka hesaplama; y?neterek, analiz ederek ve ?e?itli sens?rlerden al?nan ?ok büyük miktardaki verilere g?re hareket ederek endüstriyel robotlar?, büyük veri analizlerini ve IIOT'? (Nesnelerin Endüstriyel ?nterneti) destekler. Son teknoloji veya son teknolojiye yak?n y?ntemlerle tasarlanan NVIDIA? Jetson? ve buluttaki NVIDIA? Tesla? gibi ??zümler ile, ak?ll? fabrikalar verim ve kaliteyi art?r?rken kurulum maliyetlerini azalt?yor.

         Isaac SDK

         Isaac SDK

         Isaac SDK, robotlar i?in yapay zekay? h?zland?rabilmeniz i?in kapsaml? ara? setleri ve kütüphaneleri size sunar. Bunlar, robotlara alg?, navigasyon ve manipülasyon i?in yapay zeka eklemeyi kolayla?t?r?r. Robot mimarisi i?erisinde ileti?imin y?netilmesi ve veri aktar?m? yap?lmas? i?in de bir yap? sa?lar. 

         SDK'n?n i?erisinde bulunan Isaac Sim, otonom makineler geli?tirmek, test etmek ve e?itmek i?in kurulmu? bir sanal dünyad?r. Simülasyonda e?itilen algoritmalar ard?ndan NVIDIA Jetson'a aktar?l?r ve robotlar hayata ge?irilir.

         ?ZEL DURUM ?NCELEMES?

         Lowe’s Home Improvement mü?teri hizmetlerini iyile?tirmek ve ?al??anlar?n daha fazla i? tamamlamas?na yard?mc? olmak i?in robotik teknolojisini kullan?yor. Fellow Robots taraf?ndan üretilen otonom bir perakende hizmet robotu olan LoweBot NAVii, basit mü?teri sorular?n? yan?tlamak i?in kulland??? ses tan?ma ve entegre bir dokunmatik ekrana ek olarak envanter yapmay? otomatik hale getirmek i?in Jetson destekli bir bilgisayarla g?rme teknolojisinden yararlan?yor. Ma?aza ?al??anlar? b?ylece zaman kazanarak ki?iselle?tirilmi? hizmetler sunmaya odaklanabilir ve arka ofisteki projeleri üstlenebilir. Lowe’s ?irketinin daha iyi bir perakende deneyimi olu?turmas?na yard?mc? olan perakende robotu hakk?nda daha fazla bilgi almak i?in videoyu izleyin.

         ENDüSTR? L?DER? TüMLE??K ??ZüMLER? KULLANMAYA HEMEN BA?LAYIN.

         BLOGUMUZDAN

         G?da etiketi okuma. Yaya ge?idinden ge?me. Bir arkada?? tan?ma

         Yenilenmi? Robotikler: NVIDIA Otonom Makinelerin Yarat?lmas?n? H?zland?rmak i?in Isaac SDK'y? Piyasaya

         Sürdü Robotik devrimini vitesi yükseltti. Bir ?ok farkl? sekt?rde robotiklerin geli?tirilmesini ve kullan?m?n? h?zland?rma amac?yla NVIDIA, robotik uygulamalar? in?a etmek i?in Isaac platformunu geni?letti?ini a??klad?.

         TüMLE??K S?STEM GEL??T?RME KAYNAKLARI

         NVIDIA JETSON MODüLLER? VE GEL??T?R?C? K?TLER?

         Tümle?ik her ?ey i?in yapay zeka destekli ??zümler yelpazesinin tamam?n? inceleyin.