<pre id="trppt"></pre>

   <pre id="trppt"></pre>
     <pre id="trppt"><del id="trppt"><mark id="trppt"></mark></del></pre>
      <p id="trppt"><del id="trppt"></del></p>

         ZáSADY PRO SOUBORY COOKIE

         Soubor cookie je maly datovy soubor tvo?eny písmeny a ?íslicemi, ktery webové stránky ulo?í v za?ízení, které pou?íváte k p?ístupu na internet. Soubory cookie slou?í k r?znym ú?el?m a mohou souviset s osobními údaji. Ve spole?nosti NVIDIA vyu?íváme soubory cookie k poskytování a zlep?ování na?ich webovych stránek (nap?. NVIDIA.com, Geforce.com a Developer.nvidia.com). Poskytují nám ní?e specifikované informace o vyu?ití webovych stránek a nastavení. To, jakym zp?sobem soubory cookie vyu?íváme, se ?ídí těmito zásadami pro soubory cookie a na?imi zásadami ochrany osobních údaj?. Své osobní údaje ulo?ené u spole?nosti NVIDIA m??ete kdykoli odstranit v na?em Centru ochrany soukromí.

         Nastavení vět?iny webovych prohlí?e?? vám umo?ňuje do ur?ité míry kontrolovat ukládání soubor? cookie ve va?em za?ízení. Spole?nost NVIDIA podporuje nastavení ?Do Not Track“ (Nesledovat) dostupné ve vět?ině webovych prohlí?e??, které vám umo?ňuje vypnout sledování va?eho chování na internetu p?i náv?těvě na?ich webovych stránek. V?dy kdy? nav?tívíte některou stránku na na?ich webovych stránkách, ná? systém ulo?í ve va?em za?ízení p?íslu?né soubory cookie, pokud ov?em nenastavíte sv?j prohlí?e? tak, aby soubory cookie nep?ijímal.

         Soubory cookie mohou ve va?em za?ízení ukládat také t?etí strany, kdy? si zobrazíte nějakou reklamu – v?etně reklam spole?nosti NVIDIA – na jejich webovych stránkách ?i v jejich slu?bách a aplikacích. Tyto soubory cookie podléhají zásadám ochrany osobních údaj? p?íslu?nych spole?ností. Spole?nost NVIDIA vám doporu?uje prostudovat si prohlá?ení o ochraně osobních údaj? a zásady pro soubory cookie platné pro webové stránky, slu?by nebo aplikace t?etích stran, abyste měli p?ehled o tom, jak mohou tyto t?etí strany shroma??ovat, pou?ívat a sdílet va?e údaje.

         Dal?í informace o souborech cookie, nap?íklad to, jak zjistíte, které soubory cookie byly nastaveny, a jak je blokovat, spravovat nebo odstranit, najdete na stránce www.allaboutcookies.org/manage-cookies/.

         小优视频

         TYPY SOUBOR? COOKIE POU?íVANé SPOLE?NOSTí NVIDIA

         Soubory cookie relace
         ?Soubory cookie vstupu u?ivatele“ neboli soubory cookie relace slou?í k získání p?ehledu o tom, jaká data zadává u?ivatel online, a umo?ňují rozpoznávání u?ivatel? mezi r?znymi stránkami nebo vyběry. Soubory cookie relace také pou?íváme k poskytování informací, o které jste po?ádali provedením ur?ité akce, nap?íklad kliknutím na tla?ítko nebo vyplněním webového formulá?e. Platnost soubor? cookie relace v?dy vypr?í po skon?ení relace prohlí?e?e.

         Trvalé soubory cookie
         Trvalé soubory cookie umo?ňují webovym stránkám pamatovat si va?e údaje, historii procházení a nastavení pro ú?ely va?ich budoucích náv?těv. Vysledkem je rychlej?í a pohodlněj?í p?ístup. Trvalé soubory cookie nám také pomáhají upravovat a vylep?ovat vá? zá?itek a vy se m??ete k jejich pou?ívání kdykoli p?ihlásit v Centru ochrany soukromí spole?nosti NVIDIA.

         Trvalé soubory cookie z?stávají ulo?ené ve slo?ce ve va?em za?ízení, dokud je ru?ně neodstraníte nebo dokud nedojde k jejich automatickému odstranění po uplynutí doby uchovávání nastavené ve slo?ce soubor? cookie.

         Seznam soubor? cookie
         V následující tabulce najdete dal?í informace o jednotlivych souborech cookie, které pou?íváme, a o tom, k jakym ú?el?m je vyu?íváme:         Funk?ní soubory cookie
         Tyto soubory cookie jsou nezbytné k chodu některych ?ástí webovych stránek, nap?íklad rozdělení podle zemí (pro nastavení jazyka), správa ú?tu, registrace k událostem, instalace ovlada?? nebo nastavení e-mail?.

         Název souboru cookie Typ souboru cookie Zdroj souboru cookie ú?el / shroma??ované údaje
         __NV_DD3
         __NV_DD3Manual

         Soubor cookie relace

         První strana (NVIDIA) Umo?ňuje zobrazit návrhy na sta?ení ovlada??
         hardwaru NVIDIA nainstalovaného ve va?em
         za?ízení, kdy? na stránce https://www.nvidia.co.uk/Download
         /index.aspx?lang=en-gb
         . po?ádáte o automatickou nebo ru?ní kontrolu va?eho za?ízení.
         Po dobu trvání relace prohlí?e?e se ukládají informace o hardwaru va?eho grafického procesoru.
         __NV_nvJson

         Trvaly soubor cookie (platnost 1 měsíc).

         První strana (NVIDIA) Kdy? zadáte kontrolu svého systému pomocí nejnověj?ího nástroje pro vyhledávání ovlada??, analyzátoru grafického procesoru nebo jiné funkce kontroly za?ízení (dostupné na stránce
         https://www.geforce.com/drivers), doporu?í vám p?i budoucích náv?těvách vhodny ovlada?.
         OperatingSystem
         ProductSeries
         ProductSeriesType
         ProductType
         Language

         Trvaly soubor cookie (platnost 1 rok).

         První strana (NVIDIA) Ukládá mo?nosti, které vyberete p?i změně voleb
         v rozevíracím okně p?i ru?ním vyhledávání ovlada?? na stránce pro stahování ovlada?? NVIDIA (na adrese https://www.geforce.com/drivers).
         __NVEU_SSO / __NVSESSION

         Soubor cookie relace

         První strana (NVIDIA) Ukládá p?ihla?ovací údaje, kdy? se p?ihla?ujete na stránku profilu odběratele informa?ního bulletinu zasílaného e-mailem.
         __NVEU_UID

         Trvaly soubor cookie (platnost 1 měsíc).

         První strana (NVIDIA) V rámci bezpe?nostního ově?ování ukládá va?e jedine?né ID, kdy? se p?ihla?ujete na stránku profilu odběratele informa?ního bulletinu.
         NVIDIADefaultLang

         Trvaly soubor cookie (platnost 1 rok).

         První strana (NVIDIA) Pamatuje si stránku pro danou zemi, kdy? vyberete jazyk. P?i p?í?tích náv?těvách vás p?esměruje na p?íslu?ny místní web.
         CookiePolicy

         Trvaly soubor cookie (platnost 1 rok).

         První strana (NVIDIA) Jakmile p?ejdete na některou stránku na webu spole?nosti NVIDIA, p?ijme tyto zásady pro soubory cookie.
         has_js

         Soubor cookie relace

         První strana (developer.n
         vidia.com)
         Systém Drupal pomocí tohoto souboru cookie udává, zda je v prohlí?e?i náv?těvníka povolen jazyk JavaScript.
         SSESS

         Trvaly soubor cookie (platnost 23 dní).

         První strana (developer.n
         vidia.com)
         Trvaly soubor cookie systému Drupal
         current_tenant

         Trvaly soubor cookie (platnost 4 dny).

         T?etí strana (auth0) Umo?ňuje bezpe?nostní ově?ení u?ivatele a zaji??uje zabezpe?ení u?ivatel? na?ich webovych stránek a dat, která obsahují.
         auth0l

         Trvaly soubor cookie (platnost 4 dny).

         T?etí strana (auth0)
         ajs_user_id

         Trvaly soubor cookie (platnost 1 rok).

         T?etí strana (auth0)
         _fbp

         Trvaly soubor cookie (platnost 3 měsíce).

         T?etí strana (auth0)
         OptanonConsent

         Trvaly soubor cookie (platnost 6 měsíc?).

         T?etí strana (auth0)
         ajs_anonymous_id

         Trvaly soubor cookie (platnost 6 měsíc?).

         T?etí strana (auth0)
         AMCV_F207D74D5
         49850760A4C9
         8C6%40
         AdobeOrg

         Trvaly soubor cookie (platnost 6 měsíc?).

         T?etí strana (auth0)
         Analytické soubory cookie
         Tyto soubory cookie nám pomáhají lépe pochopit a optimalizovat prost?edí webovych stránek, nap?íklad nav?tívené stránky nebo nákupy p?es ná? e-shop.

         Název souboru cookie Typ souboru cookie Zdroj souboru cookie ú?el / shroma??ované údaje
         Icl_cid
         hatch_cid

         Trvaly soubor cookie (platnost 1 měsíc).

         První strana (NVIDIA) Pomáhá mě?it efektivitu akcí, kdy? se v rámci marketingové akce prokliknete na některou stránku spole?nosti NVIDIA.
         AMCV_[random string]
         %40AdobeOrg s_ecid
         AMCVS_[random string]
         %40AdobeOrg s_cc
         s_ppv
         s_getNewRe
         peat
         sc_cmp
         sc_cvp
         VisitorID

         AMCV_[random string]%40
         AdobeOrg a s_ecid jsou trvalé soubory cookie (platnost 2 roky).

         AMCVS_[random string]%40
         AdobeOrg, s_cc a s_ppv jsou soubory cookie relace.

         s_getNewRepeat, sc_cmp, sc
         _cvp, VisitorID jsou trvalé soubory cookie (platnost 1 měsíc).

         První strana (NVIDIA) Shroma??ujeme také anonymní informace
         o náv?těvnících tykající se toho, jak pou?íváte na?e
         webové stránky, nap?íklad IP adresy, typy
         prohlí?e?? (jako Internet Explorer, Safari, Mozilla
         atd.), odkazující stránky a nav?tívené stránky.
         Tyto informace vyu?íváme (a) k provádění anonymních statistickych analyz vzor? provozu na webovych stránkách, (b) ke správě na?ich web? a server? a (c) ke zlep?ování na?ich slu?eb. Dal?í informace o těchto souborech cookie najdete zde: https://marketing.adobe.com/resources/help/en_US/
         whitepapers/cookies/cookies_analytics.html
         mbox

         Trvaly soubor cookie (platnost 2 tydny).

         První strana (NVIDIA) Umo?ňuje testovat, jaky online obsah a nabídky jsou pro vás nejvíce relevantní. Dal?í informace o tomto souboru cookie najdete zde: https://marketing.adobe.com/resources/help/
         en_US/whitepapers/cookies/cookies_target.html
         hatch_cid
         ncid
         ps-utid
         ps-utparam

         hatch_cid, ncid jsou trvalé soubory cookie(platnost 1 měsíc).

         ps-utid, ps-utparam jsou trvalé soubory cookie(platnost 1 den).

         První strana (NVIDIA) Pomáhá mě?it efektivitu akcí, kdy? se v rámci marketingové akce prokliknete na některou stránku spole?nosti NVIDIA.
         _mkto_trk

         Trvaly soubor cookie (platnost 2 roky).

         První strana (NVIDIA) Poskytuje informace o aktivitách (tj. kliknutích) provedenych během va?í náv?těvy webovych stránek NVIDIA.com.
         _sdsat_6sui
         _sdsat_6suc

         _sdsat_6sui, _sdsat_6suc jsou soubory cookie relace.

         První strana (NVIDIA) Shroma??uje informace související s va?í IP adresou, nap?íklad va?e pracovi?tě a jiné ve?ejné oborové údaje.
         Icl_session_key

         Trvaly soubor cookie (platnost 1 měsíc).

         T?etí strana (hatch.com) Pomáhá mě?it efektivitu akcí, kdy? se ze stránky obchodu spole?nosti NVIDIA prokliknete na web partnerského internetového prodejce, abyste provedli nákup.
         Nvuserpreflang

         Trvaly soubor cookie (platnost 1 rok).

         První strana (NVIDIA) Pamatuje si va?i up?ednostňovanou oblast na vět?ině webovych stránek spole?nosti NVIDIA.
         gfn-locale

         Soubor cookie relace

         První strana (NVIDIA) Pamatuje si va?i up?ednostňovanou oblast, kdy? na webu NVIDIA.com nav?tívíte sekci GeForce NOW.
         nv.nvidmData

         Trvaly soubor cookie (platnost 20 minut od za?átku ne?innosti u?ivatele).

         První strana (NVIDIA) Ukládá informace o relaci. Tento soubor cookie se vytvo?í p?i prvním p?ihlá?ení u?ivatele a odstraní se, kdy? se u?ivatel odhlásí.
         nv.nvidmNoissesPers
         ist

         Trvaly soubor cookie (platnost 3 měsíce).

         První strana (NVIDIA) Slou?í k ulo?ení dlouhodobé relace. Tento soubor cookie se vytvo?í p?i prvním p?ihlá?ení u?ivatele a odstraní se, kdy? se u?ivatel odhlásí.
         accessToken

         Soubor cookie relace

         První strana (NVIDIA) Ukládá token pou?ívany p?i zpracovávání objednávky.
         Edge

         Trvaly soubor cookie (platnost 2 roky).

         T?etí strana (NVIDIA) Pomáhá mě?it efektivitu akcí a vykonnost obsahu. Tento soubor cookie slou?í k nabízení relevantních produkt? nakupujícím na základě jejich chování v prohlí?e?i.
         uid
         di/dt
         bt
         uvc
         ssc/psc/uvc
         loc

         Trvaly soubor cookie (platnost 1 měsíc).

         T?etí strana (addthis.com )

         Umo?ňuje serveru addthis.com shroma??ovat údaje v souladu s p?íslu?nymi zásadami (dostupnymi na stránce addthis.com/privacy). Tyto soubory cookie shroma??ují údaje o va?em pou?ívání web? spole?nosti NVIDIA a spole?nost AddThis provádí agregaci těchto dat.

         (UID) Jedine?né strojově vygenerované u?ivatelské ID.

         (DI/DT) Soubory cookie údr?by, které pomáhají spravovat vypr?ení platnosti jinych soubor? cookie.

         (BT) Modelování zájm? u?ivatele.

         (UVC) Mě?í opakované sdílení.

         (SSC/PSC/UVC) Tyto soubory cookie se pou?ívají p?i zaznamenávání sdílení a aktivity ur?itého u?ivatele na sociálních sítích.